Hành chính

Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng

Nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thiên

Ngày đăng

23 - 11 - 2018

Lương

Thỏa thuận

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

24 - 9 - 2018

Lương

180 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

24 - 9 - 2018

Lương

320 nghìn VND

Ngày đăng

19 - 9 - 2018

Lương

170 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

19 - 9 - 2018

Lương

165 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

5 - 9 - 2018

Lương

320 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công ty Chồi Xanh Media

Ngày đăng

5 - 9 - 2018

Lương

190 nghìn VND

Ngày đăng

4 - 9 - 2018

Lương

7,8 triệu VND

Ngày đăng

4 - 9 - 2018

Lương

180 nghìn VND

Ngày đăng

30 - 8 - 2018

Lương

10 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

30 - 8 - 2018

Lương

6,2 triệu VND

Ngày đăng

30 - 8 - 2018

Lương

5,46 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

320 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

190 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

180 nghìn VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

3,9 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

150 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

 CÔNG TY TNHH CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

8,32 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

4,68 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

5,46 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

8,32 triệu VND

Ngày đăng

29 - 8 - 2018

Lương

4,68 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

CÔNG TY CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

230 nghìn VND

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

6,2 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

CÔNG TY CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

270 nghìn VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

Công Ty TNHH Chồi Xanh Media

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

165 nghìn VND

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

7 triệu VND

Lao động phổ thông

Lao động phổ thông

CÔNG TY CHỒI XANH MEDIA

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

10 triệu VND

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

6,2 triệu VND

Ngày đăng

24 - 8 - 2018

Lương

5,2 triệu VND